Avondmaal

Naast de doop bewaart de Protestantse traditie nog een tweede sacrament, namelijk de bediening van het Heilig Avondmaal. De tweemaandelijkse viering van het Avondmaal volgt de bijbelse richtlijnen. De eerste gemeente, de doelgroep van het Nieuwe Testament, begon met de tradtie van ‘de maaltijd des Heren’ en ging daarbij terug op een inzetting van Jezus zelf. Toen de Heer op de avond van zijn gevangenneming de maaltijd samen gebruikte met zijn leerlingen, heeft Hij een brood genomen en allen een stuk gegeven met de woorden dat dit brood zijn lichaam was. De wijn hebben ze gedronken uit één beker waarbij Jezus zei dat deze wijn zijn bloed was. Samen brood en wijn delen met Hem in gedachten gaf Hij als opdracht mee. Met geloof brood en wijn delen versterkt de kracht die Jezus uit de dood deed opstaan. Alleen in deze kracht is verlossing.

De viering van het Heilig Avondmaal is het kernmoment van de Protestantse gemeenschap. Van oudsher schreef de traditie voor dat enkel diegenen die belijdenis van het geloof hebben afgelegd konden deelnemen aan de sacramentsbediening. De gedachte daarbij was dat ieder die onachtzaam het brood eet en de wijn drinkt zichzelf ‘een oordeel eet en drinkt’. We vertolken deze gedachte vandaag door te wijzen op het belang van de kennis van de geloofsartikelen (gevat door de grenzen van menswording van God in Jezus en zijn opstanding) voor verdieping en beleving.

Geloofskennis groeit door volgehouden verwondering en de wil tot gemeenschapsvorming. Deelnemen aan het Avondmaal heeft pas tenvolle zin met geloof. Het sacrament consumeren zonder toewijding en geloof in Jezus wordt ontraden.

Maar bij dit alles belijdt de Protestantse Kerk de vrijheid omdat geen mens over het innerlijke geloofsleven van een ander kan oordelen. Het gaat in het Protestantisme om gewetensvrijheid. Deze vrijheid is noodgedwongen in gemeenschappelijk verband compleet omdat een mens pas in vrijheid tot geloof kan overgaan. Daarom wordt niemand geweigerd deel te nemen aan het Heilig Avondmaal maar wordt iedereen gestimuleerd dat ook het persoonlijke leven zich voor Gods aangezicht voltrekt. Door te onderstrepen dat vergeving de kern is van de liefde neemt de bediening van het Avondmaal de angst weg om ruimte te maken voor liefde en vertrouwen.

De bediening van het Avondmaal gebeurt tijdens de zondagse eredienst in de oneven maanden (zie kalender).